Παρασκευή 25 Απριλίου 2008

ΕΠΙΣΟΛΉ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΎΛΟΥ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 1 (16-23)ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

16Μη ουν τις υμας κρινέτω εν βρώσει και εν πόσει η εν μέρει εορτης η νεομηνίας η σαββάτων,
17 α εστιν σκια των μελλόντων, το δε σωμα του Χριστου.
18 μηδεις υμας καταβραβευέτω θέλων εν ταπεινοφροσύνη και θρησκεία των αγγέλων, α εόρακεν εμβατεύων, εικη φυσιούμενος υπο του νοος της σαρκος αυτου, 19 και ου κρατων την κεφαλήν, εξ ου παν το σωμα δια των αφων και συνδέσμων επιχορηγούμενον και συμβιβαζόμενον αυξει την αυξησιν του θεου.
20 Ει απεθάνετε συν Χριστω απο των στοιχείων του κόσμου, τί ως ζωντες εν κόσμω δογματίζεσθε,
21 Μη αψη μηδε γεύση μηδε θίγης,
22 α εστιν πάντα εις φθοραν τη αποχρήσει, κατα τα εντάλματα και διδασκαλίας των ανθρώπων;
23 ατινά εστιν λόγον μεν εχοντα σοφίας εν εθελοθρησκία και ταπεινοφροσύνη και αφειδία σώματος, ουκ εν τιμη τινι προς πλησμονην της σαρκός.