Κυριακή 27 Απριλίου 2008

Επιστολή

Επιστολή διοικητή Ιουδαίας Πούβλιου Λεοντούλος προς τον Αυτοκράτορα της Ρώμης Τιβέριο
Σήμερα βρίσκεται στην εν ρώμη βιβλιοθήκη των Λαζαριστών και είναι γραμμένη στην λατινική γλώσσα .Μεγαλειότατε, ήκουσα, ως καίσαρ ότι επιθυμείς να μάθεις ότι σοι γράφω περί ανθρώπου λίαν ενάρετου και καλούμενου Ιησού Χριστού,ον ο λαός θεωρεί προφήτην ,θεόν δε οι μαθηταί αυτού, λέγοντες ότι είναιυιός του θεού ,του δημιουργού των ουρανών και της γης,ότι εν αυτοίς ευρίσκετε και υπάρχει

Τη αλήθεια καίσαρ ,ακούγονται καθ’ εκάστην θαυμάσια πράγματα περί του ανθρώπου αυτού .Ανεγείρει νεκρούς και θεραπεύει ασθενείς δια μίας λέξεως.
Ανήρ αναστήματος μετρίου, καλόςτην όψιν και μεγαλοπρέπειαν περιβεβλημένος,ιδίως κατά το πρόσωπον, ούτως όσοι ατενίζουν αυτόν αναγκάζονται να αγαπώσοι και να φοβούνται αυτόν.Εχει την κώμη μέχρι των ώτων,χρώματος καρυού , εκείθεν δε μεχρι των ωμοπλατών γαινόμενην γαιόχρουν ,αλλα μάλλον στιπλίν διχάζεται δε αυτή εν τω μέσω άνωθεν κατά το σύστημα των ναζωραίων.
Το μέτωπον του είναι λείον καιγαλήνιον το πρόσωπο του άνευ ρυτίδος ή κηλίδος.
Η ρις και τα χείλη αυτού κανονικότατα το γένειον είναι πυκνόν και χρωματοςτου αυτού τη κόμη, δεν είναι δε μακρόν και διχάζεται εις το μέσον.το βλέμα αυτού είναισοβαρόν και εμποιούν φόβον έχει δε δύναμην ηλιακής ακτίνος.
Ουδείς δύναται να ιδή αυτόν ατενώς.όταν επιτιμά εμποιεί φόβον,όταν δε τούτο πειεί κλαίει.
Είναι αξιαγάπητος και χαρίεις μετά σοβαρότητος . Λέγουσιν ότι ουδέποτε ώφθη γελών, αλλά πλειστάκις κλαίων.Είναι ωραίος ως η μητέρα του ήτις εστίν η ωραιοτέρα γυνή, όσαι ποτέ εθεάθησαν εις τα μέρη ταύτα Εάν όμως η μεγαλειότης σας ,ω καίσαρποθεί να ιδή αυτόν, ως οι έγγραφες άλλοτε γνώρισον μοι τούτο , ίνα αποστείλω σοι αυτόν πάραυτα .Καίτοι δε ουδέποτε εσπούδασε τι, είναι όμως κάτοχος πάσης επιστήμης .Περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπής την κεφαλήν.
Πολλοί βλέποντες αυτόν γελώσιν, αλλά όταν ευρίσκωνται ενώπιον αυτού τρέμουσι και θαυμάζουσι αυτόν
Λέγουσιν δε ουδέποτε άνθρωπος,ως Αυτός,ενεφανίσθει εις τα μέρη ταύτα .Τη αλήθεια ως μοι λέγουσιν οι Εβραίοι ουδέποτε εδώθησαν συμβουλαί ουδέποτε εκηρύχθει διδασκαλία αυτού ,πολλοί δε των ιουδαίων θεωρούσιν αυτόν θεόν.
Άλλοι μου λέγουσιν ότι είναι εχθρός της μεγαλειότητάς σας ,ω Καίσαρ πολαχώς με παρενοχλούν οι μοχθηροί αυτοί Εβραίοι.
Λεγουσιν,ότι αυτός ουδέποτε δυσαρέστησε τινά, αλλά μάλλον εποίησεν το αγαθόν.
Οσοι γνωρίζουσιν αυτόν λέγουσιν ότι ευεργετήθησαν παρ’ αυτού.
Εν τούτις ω Καίσαρ, είμαι πρόθυμος να υπακούσω εις την μεγαλειότητα σας και ότι διατάξεις θέλει εκτελεσθεί.

Εν Ιερουσαλήμ Ινδικτίωνος 7
Σελήνης 11
Πούβλιος Λεοντούλος
Διοικητής Ιουδαίας